Welkom op de site van Stichting Meedoen Met een Beperking (MMEB)

 

Onder projecten staat waar we ons mee bezighouden. 

 

MMEB begeleidt projecten en steunt initiatieven om de levenskwaliteit van mensen met een beperking te verbeteren. De aktiviteiten kunnen soms gericht zijn op therapie of revalidatie, maar zijn ook vaak gewoon leuk. In de praktijk blijkt dit dikwijls goed samen te gaan. 

 

Een beperking is in beginsel langdurig en kan lichamelijk, verstandelijk, psychisch of zintuiglijk zijn. Er zijn beperkingen zoals het syndroom van Down. Iemand met een beperking kan ook blind of slechtziend zijn, doof of niet of moeilijk kunnen lopen. Er zijn beperkingen die nauwelijks of niet zichtbaar zijn, waardoor het voor anderen moeilijk is om er rekening mee te houden.

 

Van overheidswege zijn er wetten en regels om mensen met een beperking zoveel mogelijk in staat te stellen te kunnen deelnemen  aan de samenleving. Toch neemt het aantal mensen met een beperking dat meedoet niet toe. Er is zelfs sprake van een terugloop in deelname. Veel mensen met een beperking kunnen geen werk krijgen, deels door vooroordelen, maar ook door angst om voor hoge kosten te komen staan. Ook is het dikwijls nog steeds lastig om met een beperking zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. Er zijn ook oude gebouwen die met de beste wil van de wereld niet aangepast kunnen worden, maar er zijn ook nog steeds gebouwen die wel eenvoudig aangepast kunnen worden maar dat nog steeds niet zijn.


Op een aantal manieren zijn verschillende zaken voor mensen met een beperking in onze wetgeving geregeld. In artikel 1 van de Grondwet is bepaald dat allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden. Discriminatie op grond van een beperking of chronische ziekte is niet toegestaan. Er is in de gelijkebehandelingswetgeving voor mensen met een beperking (WGBH/CZ) vastgelegd dat mensen met een beperking recht hebben op gelijke behandeling in onderwijs, wonen, arbeid en als zij met het openbaar vervoer willen reizen.


Naast de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM), bestaat ook het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een
Handicap. Dit verdrag moet de mensenrechten van mensen met een beperking beschermen en waarborgen. Het gaat bij dit verdrag om
begrippen als inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. In het verdrag wordt ook de taak  van de overheid aangegeven. Wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Het gaat in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking o.a. om de volgende zaken: gelijke behandeling en gelijkheid voor de wet, zelfstandigheid, onderwijs en arbeid, toegankelijkheid en mobiliteit, sociale bescherming en de mogelijkheid van een behoorlijke levensstandaard.

 

 

 

 

MMEB is er niet alleen voor jongeren. Vergeten wordt vaak dat er ook 30+ en bejaarde mensen met een beperking zijn. Er zijn gelukkig veel mensen met familie en een leuke vriendenkring. Daarnaast is er ook een groep met een beperkt of zelfs zonder sociaal vangnet. Bij het opzetten van projecten streven we ernaar om het voor iedereen mogelijk te maken om deel te nemen. In de praktijk wordt ervaren dat de deelnemers snel een groep vormen en iedereen met veel enthousiasme wordt opgenomen. Iedereen is echt van harte welkom om deel te nemen aan onze aktiviteiten, ongeacht leeftijd of beperking.

stichting meedoen met een beperking